Ηπειρωτικα Νεα

Συστάθηκαν Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες

Με το άρθρο 108 παρ.9 του νόμου 4512/2018 αντικαταστάθηκε  το άρθρο 11 παρ.1 του νόμου 2251/1994 και οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών που είχαν μεταβιβαστεί στους Δήμους στα πλαίσια του άρθρου 94 παρ.2 του νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), επανέρχονται στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Με σχετικές λοιπόν αποφάσεις των αρμοδίων Αν
τιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης, συστήθηκαν οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.

Οι εν λόγω επιτροπές αποτελούνται από:

Ένα δικηγόρο εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου που προτάθηκε με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου που προτάθηκε με τον νόμιμο αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.
Ένα εκπρόσωπο των Ενώσεων καταναλωτών με τον αναπληρωτή του και όπου δεν υπάρχουν τέτοιες ενώσεις, εκπρόσωπος του τοπικού εργατικού κέντρου με τον αναπληρωτή του.
Ο Γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, προέρχονται από το τμήμα εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Οι υποθέσεις εισάγονται στην αρμόδια κατά περίπτωση επιτροπή, ύστερα από αίτηση του καταναλωτή ή της τοπική ένωσης καταναλωτών καθώς και ύστερα παραπομπή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τη συζήτηση να παρίστανται αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο που έχει σχετική εξουσιοδότηση.

Η Επιτροπή κρίνει κατά το ισχύον δίκαιο. Συμπληρωματικά λαμβάνονται υπόψη τα συναλλακτικά ήθη. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, επιμελητήρια και εμπορικούς συλλόγους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία όλων των μελών της και λαμβάνει τις αποφάσεις της κατά πλειοψηφία. Τα πορίσματα της κοινοποιούνται στον συνήγορο του καταναλωτή και στους ενδιαφερόμενους το αργότερο εντός  δέκα πέντε ημερών από τη συζήτηση των σχετικών υποθέσεων. Τα πορίσματα της επιτροπής δεν παράγουν  συνέπειες δικαστικής απόφασης, ούτε αποτελούν εκτελεστό τύπο.

Ο Γραμματέας δέχεται τις αναφορές των καταναλωτών, μεριμνά για τη σύσταση των σχετικών φακέλων, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της επιτροπής, διεκπεραιώνει την επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους.

1 - 3 Ιουνίου το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αλιείας Κυπρίνου στην Παμβώτιδα

Από 1 έως 3 Ιουνίου το 2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Αλιείας Κυπρίνου στη Λίμνη Παμβώτιδα

Από 1 έως 3 Ιουνίου 2018 θα διεξαχθεί στη λίμνη Παμβώτιδα ο 2ος  αγώνας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αγωνιστικής Αλιείας Κυπρίνου, με διοργανωτή τον  Αθλητικό Σύλλογο Ερασιτεχνών Αλιέων Ιωαννίνων «Ioannina Fishing Club». Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Χώρο διεξαγωγής: ο αγώνας θα διεξαχθεί στην παραλίμνια ζώνη που ορίζεται μεταξύ του παραλίμνιου χώρου μπροστά από το ξενοδοχείο Du Lac, του χώρου των παλαιών σφαγείων (αίθουσα Δ. Χατζή) και σε όλο το μήκος της παραλίμνιας ζώνης μέχρι και την περιοχή «Μάτσικα» (πλην της περιοχής ελλιμενισμού των καραβιών).
2. Χρονικό διάστημα διεξαγωγής αγώνα: από την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 15:00 (συγκέντρωση αθλητών) έως την Κυριακή 3 Ιουνίου και ώρα 17:00 (λήξη αγώνα).
3. Αλιευτικά εργαλεία: κάθε διαγωνιζόμενος θα φέρει δύο (2) καλάμια με κάθε καλάμι να διαθέτει ένα μόνο αγκίστρι.
4. Αντικείμενο διαγωνισμού (αλιευόμενο είδος): αποκλειστικά το ψάρεμα κυπρίνου.
5. Διάθεση των αλιευμάτων: τα αλιεύματα θα διατηρούνται σε θήκες ειδικών προδιαγραφών μέχρι τη ζύγισή τους από τους κριτές και στη συνέχεια παρουσία των κριτών θα γίνεται υποχρεωτικά απελευθέρωσή τους και ασφαλής επιστροφή στο φυσικό τους περιβάλλον. Άλλα είδη ψαριών εκτός των κυπρίνων, που τυχόν θα αγκιστρώνονται, θα επιστρέφονται αμέσως στο νερό.
6. Όροι συμμετοχής: δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σύλλογοι της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον κανονισμό αθλητικής αλιείας της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., τις σχετικές με την αλιεία διατάξεις, καθώς και τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Επίσης, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο του αγώνα, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Ιωαννιτών σε θέματα υγιεινής και καθαριότητας.
7. Για λόγους ασφάλειας και για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα (λόγω εκτέλεσης εκ μέρους των αγωνιζομένων μακρινών βολών με μολύβδινα βαρίδια και αγκιστρωτά μέσα), απαγορεύουμε τη διενέργεια επαγγελματικής αλιείας στον υδάτινο χώρο που βρίσκεται μπροστά από το χώρο διεξαγωγής του αγώνα (όπως αυτός ορίζεται ανωτέρω στο Σημείο 1) και σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή. Η απαγόρευση ισχύει μόνο για το χρονικό διάστημα τέλεσης του αγώνα.
8. Αλυτάρχης του αγώνα έχει οριστεί από την Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ο πρόεδρος του συλλόγου «Ioannina Fishing Club» κ. Κωνσταντίνος Φρίγκας. Την ευθύνη για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα έχει τριμελής Επιτροπή Αγώνα στη σύνθεση της οποίας μετέχουν ο Αλυτάρχης και δύο μέλη (ένα μέλος ορίζεται από τον διοργανωτή και ένα από τον Υπεύθυνο Τομέα Κυπρίνου). 
Στους παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων της αλιευτικής νομοθεσίας επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 11 του αλιευτικού κώδικα 420/1970.

 

Ηπειρος:Συστάθηκαν Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες

Συστάθηκαν Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού
στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες

Με το άρθρο 108 παρ.9 του νόμου 4512/2018 αντικαταστάθηκε  το άρθρο 11 παρ.1 του νόμου 2251/1994 και οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών που είχαν μεταβιβαστεί
στους Δήμους στα πλαίσια του άρθρου 94 παρ.2 του νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), επανέρχονται στις κατά τόπους έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Με σχετικές λοιπόν αποφάσεις των αρμοδίων Αντιπεριφερειαρχών των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης, συστήθηκαν οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.

Οι εν λόγω επιτροπές αποτελούνται από:
1. Ένα δικηγόρο εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου που προτάθηκε με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.
2. Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου που προτάθηκε με τον νόμιμο αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.
3. Ένα εκπρόσωπο των Ενώσεων καταναλωτών με τον αναπληρωτή του και όπου δεν υπάρχουν τέτοιες ενώσεις, εκπρόσωπος του τοπικού εργατικού κέντρου με τον αναπληρωτή του.

Ο Γραμματέας της επιτροπής και ο αναπληρωτής του, προέρχονται από το τμήμα εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Οι υποθέσεις εισάγονται στην αρμόδια κατά περίπτωση επιτροπή, ύστερα από αίτηση του καταναλωτή ή της τοπική ένωσης καταναλωτών καθώς και ύστερα παραπομπή από τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν κατά τη συζήτηση να παρίστανται αυτοπροσώπως ή να εκπροσωπούνται από πληρεξούσιο δικηγόρο ή τρίτο πρόσωπο που έχει σχετική εξουσιοδότηση.

Η Επιτροπή κρίνει κατά το ισχύον δίκαιο. Συμπληρωματικά λαμβάνονται υπόψη τα συναλλακτικά ήθη. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από δημόσιες υπηρεσίες, δημόσιους οργανισμούς, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, επιμελητήρια και εμπορικούς συλλόγους.

Η Επιτροπή συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία όλων των μελών της και λαμβάνει τις αποφάσεις της κατά πλειοψηφία. Τα πορίσματα της κοινοποιούνται στον συνήγορο του καταναλωτή και στους ενδιαφερόμενους το αργότερο εντός  δέκα πέντε ημερών από τη συζήτηση των σχετικών υποθέσεων. Τα πορίσματα της επιτροπής δεν παράγουν  συνέπειες δικαστικής απόφασης, ούτε αποτελούν εκτελεστό τύπο.

Ο Γραμματέας δέχεται τις αναφορές των καταναλωτών, μεριμνά για τη σύσταση των σχετικών φακέλων, προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της επιτροπής, διεκπεραιώνει την επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους

Ξεκινά η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στο Δήμο Ζίτσας

Ξεκινά η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στο Δήμο Ζίτσας

Στο Δήμο Ζίτσας ξεκινά  η κατασκευή και λειτουργία του πρώτου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στην Ήπειρο, μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του, το πρωί της Τρίτης (22/05/2018), από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.
 «Αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί αποδεικνύουμε στην πράξη πως όταν οι δύο Βαθμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια-Δήμος) συνεργάζονται παράγεται έργο με μετρήσιμα αποτελέσματα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών», αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης.
Το έργο αφορά την κατασκευή σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) σε δημοτική έκταση 5873,00 m2 στη θέση «Ζωνδήλα» της Τ.Κ. Ζωοδόχου του Δήμου Ζίτσας, και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, περιλαμβάνει την κατασκευή:
των έργων υποδομής (πύλη εισόδου – εξόδου – περίφραξη Σ.Μ.Α., σηπτική δεξαμενή, δεξαμενές ύδρευσης-άρδευσης-πυρόσβεσης, χώρος στάθμευσης Ι.Χ., πλάτωμα ελιγμών οχήματος ΣΜΑ – απορριμματοφόρων οχημάτων, αντιπυρική ζώνη),
των εξωτερικών Η/Μ δικτύων (δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης και μέσα πυρόσβεσης και πυροπροστασίας, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οδοφωτισμού και φωτισμού εξωτερικών εγκαταστάσεων κλπ),
των έργων διαχείρισης ομβρίων,
των έργων πρασίνου και άρδευσης,
των έργων οδοποιίας και
των έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου.
Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 349.500 ευρώ και προβλέπεται σύμφωνα με τη σύμβαση να υλοποιηθεί  σε διάστημα πέντε(5) μηνών, έως 22 Σεπτεμβρίου 2018.
ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ Α.Ε.Κ.Κ.
 Παράλληλα, ο Δήμος Ζίτσας, ένα βήμα μπροστά σε σχέση με άλλους Ο.Τ.Α. της Ηπείρου  και στο πλαίσιο της εφαρμογής  του Περιφερειακού και Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων προχωρά με γοργούς ρυθμούς δράσεις και έργα που στόχο έχουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων.
Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του το βράδυ της Τρίτης (22/05/2018) ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ζωοδόχου για τη δημιουργία «Κέντρου Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)»     «Στο Δήμο Ζίτσας προχωράμε με σταθερά βήματα στην υλοποίηση  όσων είχαμε σχεδιάσει και εγκρίνει προ διετίας στο  Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων έχοντας ως μοναδικό στόχο  τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Πρέπει επιτέλους να εξαλειφθεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων και αντικειμένων. Ανακύκλωση, Σ.Μ.Α., Πράσινο Σημείο, Α.Ε.Κ.Κ. είναι δράσεις και έργα  που θα έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος ευχαριστώντας όλους όσοι συνδράμουν  (Περιφέρεια, υπηρεσιακά στελέχη και συνεργάτες του Δήμου), στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

[Ελλάδα] «Η αναπαράσταση της Δίκης του Σωκράτη» στην Πάτρα

Το Ελληνικό Ανοικτό Παν/μιο και συγκεκριμένα η Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης σας προσκαλεί στη θεατρική παράσταση
«Η αναπαράσταση της Δίκης του Σωκράτη» σε σκηνοθεσία του Δήμου Αβδελιώδη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Μαΐου ώρα 20:00 στο Θέατρο Λιθογραφείο (Μαιζώνος 172, Πάτρα).

Πρόκειται για ένα μοναδικό πολιτισμικό και εκπαιδευτικό γεγονός, αφού για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να παρακολουθήσει την απολογία του Πλάτωνα στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία διδαγμένη με την πρωτότυπη λογική – μουσική μέθοδο του Δήμου Αβδελιώδη, ακούγεται για πρώτη φορά ως ζωντανή και οικεία γλώσσα. Στην παράσταση, διάρκειας 80 λεπτών, ο Βασίλης Καραμπούλας θα ερμηνεύσει τον Σωκράτη και ο Γιάννης Κολόι τον Μέλητο, σε μια σκηνική αναπαράσταση της δίκης του Σωκράτη στην αρχαία ελληνική γλώσσα (με υπέρτιτλους στα νέα ελληνικά). Η δραματουργική προσέγγιση, αλλά κυρίως το άκουσμα αυτό του προφορικού λόγου της αρχαίας ελληνικής γλώσσας δίνει την δυνατότητα στους θεατές-ακροατές να ακούσουν και να νιώσουν τον διαχρονικό πλούτο των ιδεών του Σωκράτη, ως οικείο και αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού και της παιδείας. Μ' αυτόν τον τρόπο συνδυάζεται ουσιαστικά η πολιτισμική δράση με την αληθινή ψυχαγωγία και την εκπαίδευση.
Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.Αλλαξαν όψη οι πλατείες της Αρτας!

Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση στεγάστρων και η τοποθέτηση ομπρελών στα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στους κοινόχρηστους χώρους της Άρτας

Ένα χρόνιο αίτημα της Αρτινής κοινωνίας ικανοποίησε η Δημοτική Αρχή, αφού ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των στεγάστρων των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος από τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους της Άρτας. Στη θέση τους, όπως προβλέπεται από τη σχετική απόφαση που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων, τοποθετήθηκαν ομπρέλες ίδιου τύπου με σκοπό την δημιουργία ενός ενιαίου αρχιτεκτονικού συνόλου, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η χωροθέτηση του κοινόχρηστου χώρου για κάθε κατάστημα. Στόχος είναι να αναδειχθούν όλες οι πλατείες της Άρτας, με γνώμονα την ίση αντιμετώπιση όλων (καταστηματαρχών και πολιτών), βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

«Η απομάκρυνση των στεγάστρων ήταν ένα πάγιο και χρόνιο αίτημα, τη λύση του οποίου ζητούσαν οι Αρτινοί. Ήταν παράλληλα και ένας βασικός στόχος της Δημοτικής Αρχής, ο οποίος έγινε πραγματικότητα χάρη και στην πολύτιμη στήριξη και συνεργασία του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης Άρτας και όλων των καταστηματαρχών, τους οποίους αντιμετωπίζουμε ισότιμα. Ήδη η εικόνα που εμφανίζουν, πλέον, όλες οι πλατείες και οι κοινόχρηστοι χώροι της Άρτας είναι εντελώς διαφορετική σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια και μέλημά μας είναι ο εξωραϊσμός όλων των κοινόχρηστων χώρων και η αναβάθμισή τους, ώστε σε συνεργασία με όλους τους φορείς (Σύλλογο Εστίασης, Επιμελητήριο, Εμπορικό Σύλλογο κ.α.) να αναπτύξουμε δράσεις και να ενισχύσουμε την τοπική μας οικονομία» αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Να σημειωθεί ότι η αρχική μελέτη που είχε εκπονήσει ο Δήμος Αρταίων για την απομάκρυνση των στεγάστρων από όλες τις πλατείες της πόλης δεν εγκρίθηκε από την  Αρχιτεκτονική Επιτροπή, με αποτέλεσμα ο Δήμος να καταφύγει σε εναλλακτικό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε την αντικατάσταση των μη νόμιμων κατασκευών που για χρόνια είχαν δημιουργηθεί, με ομπρέλες οι οποίες και αποκτήθηκαν μετά από σχετικό ανοικτό διαγωνισμό.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην Ιόνια Οδό στον Κόμβο Αμφιλοχίας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Ιόνια Οδό και συγκεκριμένα στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Αμφιλοχίας, την Πέμπτη 24 Μαΐου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος.

Ειδικότερα, από τις 08:30 έως τις 20:00 θα ισχύει αποκλεισμός των κλάδων εισόδου και εξόδου του κόμβου με κατεύθυνση προς Ιωάννινα.

Κατά το ανωτέρω διάστημα,
οι κινούμενοι με κατεύθυνση προς Ιωάννινα οδηγοί που επιθυμούν να εξέλθουν στον Α/Κ Αμφιλοχίας, θα ενημερώνονται έγκαιρα με τη χρήση κατάλληλων προειδοποιητικών σημάνσεων, καθώς και μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), προκειμένου να εξέλθουν στον προηγούμενο Ανισόπεδο Κόμβο (Πρέβεζας-Αμβρακίας) και μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού και τη χρήση κατάλληλων προσωρινών σημάνσεων, να  κατευθυνθούν προς την πόλη της Αμφιλοχίας.

Αντιστοίχως, όσοι οδηγοί επιθυμούν να εισέλθουν στην Ιόνια Οδό μέσω του Α/Κ Αμφιλοχίας με κατεύθυνση προς Ιωάννινα, θα ενημερώνονται έγκαιρα τη χρήση κατάλληλων προειδοποιητικών σημάνσεων, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού, μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Άρτας από όπου και θα μπορούν να εισέλθουν εκ νέου στην Ιόνια Οδό.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν µε στόχο την πλήρη ενημέρωσή τους.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τη  σχετική σήμανση και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το εν λόγω τμήμα.

Θετική η ένταξη στην ΕΕ λένε Ελλάδα και ΚύπροςΑυξητική τάση στο ποσοστό των Ελλήνων και των Κυπρίων που θεωρούν θετικό το γεγονός ότι η χώρα είναι μέλος της ΕΕ καταγράφεται στο τελευταίο Ευρωβαρόμετρο ένα χρόνο πριν τις Ευρωεκλογές.

Πιο συγκεκριμένα, το 52% των Κύπριων πολιτών και το 45% των Ελλήνων πολιτών θεωρούν θετικό το γεγονός ότι η χώρα είναι μέλος της ΕΕ, ποσοστό που αυξήθηκε σε σχέση με την τελευταία καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε πέρυσι.

Αντίστοιχη μείωση παρουσιάζει το ποσοστό των ατόμων που βλέπουν αρνητικά τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ, αφού η φετινή δημοσκόπηση κατέγραψε ποσοστό 21% σε σχέση με 31% την περσινή χρονιά. Ένας στους τρεις Έλληνες έχει ουδέτερη άποψη. Στην ΕΕ των 28, ο αντίστοιχος μέσος όρος θετικής άποψης αγγίζει το 60%, ενώ μόλις το 12% των πολιτών θεωρεί τη συμμετοχή της χώρας τους στην ΕΕ ως κάτι το αρνητικό.

Αυξητική είναι και η τάση μεταξύ των Κυπρίων που πιστεύουν ότι η άποψη τους μετρά στην ΕΕ με 31% (αύξηση 7%), ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με το 48% της ΕΕ των 28 (αύξηση 1%).

Όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις επόμενες Ευρωπαϊκές εκλογές τον Μάιο του 2019 οι Κύπριοι πολίτες δηλώνουν ότι είναι ύψιστης σημασίας για αυτούς (49%) με το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα να ανέρχεται στο 41%.

Αναφορικά με τη λειτουργία της δημοκρατίας στην ΕΕ, το 29% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει πλήρως ικανοποιημένο, ενώ την απογοήτευσή του εξέφρασε το 66%. Ανάλογα είναι και τα ποσοστά για την Κύπρο, καθώς ικανοποιημένο εμφανίστηκε το 38% των πολιτών με τους απογοητευμένους να ανέρχονται στο 52%.

Επιπλέον, τα θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα ενόψει των προσεχών Ευρωεκλογών είναι η οικονομία και η ανάπτυξη (81%), η καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους (76%) και το μεταναστευτικό ζήτημα (59%) στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο επικρατούν η καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας (77%), η οικονομία και ανάπτυξη (67%) και η πολιτική ασφάλειας και άμυνας (51%).

Τέλος, το 48% των Ελλήνων πολιτών απάντησε ότι είναι καθήκον τους ως πολίτες να ψηφίσουν στις Ευρωπαϊκές εκλογές, το 50% ψηφίζει συστηματικά, το 23% θέλει να υποστηρίξει την κυβέρνηση της χώρας και το 43% αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες.

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Σε Πρέβεζα και Αρτα Συνεχίζονται Οι Ημερίδες Για Την Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία
 2. Ο Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο στο 3ο Αγροτικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής
 3. Πρέβεζα:Με μεγάλη επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα για τα προσωπικά δεδομένα
 4. Παρατείνεται η προθεσμία ταξινόμησης αγροτικών μηχανημάτων, χωρίς κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
 5. Επι τάπητος ο σημαντικός ρόλος των Παγκόσμιων Γεωπάρκων UNESCO Ελλάδας και Κύπρου στο 1ο Διεθνές Συνέδριο
 6. Πρέβεζα:Συνάντηση των Κοινωνικών Δομών του Νομού με στόχο τη δικτύωση και τη μελλοντική συνεργασία
 7. Ξεχώρισε το διήγημά της ....Σημαντική διάκριση για μαθήτρια της Α΄ Τάξης του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων
 8. Ο καιρός σήμερα
 9. Μεταφέρουν τον εξοπλισμό από το ΙΚΑ Ηγουμενίτσας στην Ανατολή Ιωαννίνων
 10. 3o Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο στην Πρέβεζα
 11. [Ελλάδα] Τοπική Οργάνωση της Ν.Δ. έκλεβε ρεύμα από τη ΔΕΗ!
 12. Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
 13. Τζουμέρκα:Skloupo Run για δεύτερη χρονιά
 14. 1ο Εργασιακό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Άρτας :Το τζάμπολ δόθηκε από το Δήμαρχο Αρταίων!
 15. Έρχονται αλλαγές στα capital controls

+ Σας ενδιαφερουν...

val m amo

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

VIDEOS